Ogólne Warunki Umów Sprzedaży SPEC FOOD SERVICE Sp. z o.o.

dla Klientów biznesowych

 

z dnia  24.04.2024 r.


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stosowane przez spółkę SPEC FOOD SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrówkach, Dąbrówki 422A, 37-100 Łańcut, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044328, NIP: 8151799755, REGON: 361886308. Niniejsze ogólne warunki umów dostawy stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów zawieranych przez SPEC FOOD SERVICE Sp. z o.o. jako SPEC lub dostawcę towarów z oferty handlowej lub związanych z nimi usług, z wyjątkiem dostaw towarów realizowanych na podstawie zamówień składanych poprzez stronę www.b2b-specfood.2erp.pl lub aplikację B2B SPEC FOOD SERVICE.

 

§ 1

Definicje

 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia posiadają następujące znaczenie:
  1. SPEC – oznacza SPEC FOOD SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Dąbrówki, Dąbrówki nr 422A, 37-100 Łańcut, NIP: 815-179-97-55, REGON: 361886308, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001044328.
  2. OWU – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży SPEC dla Klientów biznesowych, określające zasady zawierania umów dostawy oraz sprzedaży towarów oferowanych przez SPEC dla przedsiębiorców. Niniejsze OWU jest dostępne na stronie internetowej SPEC pod adresem www: https://specfood.pl
  3. SWU – oznacza Szczegółowe Warunki Umów, tj. indywidualne umowy kooperacyjne zawarte między SPEC a Klientem.
  4. Towar – oznacza towar znajdujący się w ofercie handlowej SPEC, który ma być sprzedany lub dostarczony Klientowi przez SPEC na podstawie Zamówienia.
  5. Klient – oznacza nabywcę Towarów.
  6. Strony – oznacza SPEC i Klienta.
  7. Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towarów złożoną przez lub w imieniu Klienta skierowaną do SPEC, zawierającą co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz miejsce dostawy.
  8. Aplikacja Kierowcy – oprogramowanie do obsługi Zamówień przez kierowców SPEC dostarczających Zamówienia, służące w szczególności do potwierdzania dostaw, wystawiania dokumentów KP oraz sporządzania protokołów reklamacyjnych.
  9. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
  10. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  11. Informacje Poufne – informacje, o których mowa w § 9 ust. 2 OWU.
  12. Umowa – każda umowa zawarta między SPEC a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż bądź dostawa Towarów. Za Umowę uznaje się także każde Zamówienie które zostało przyjęte przez SPEC do realizacji. Za Umowę nie uznaje się umowy sprzedaży lub dostawy Towarów zawieranej poprzez stronę www.b2b-specfood.2erp.pl lub aplikację B2B SPEC FOOD SERVICE.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Umowy zawierane między Stronami, SWU i Zamówienia podlegają niniejszym OWU, nawet jeżeli w ich treści nie znajduje się odwołanie do OWU. OWU nie ma zastosowania do zamówień składanych i umów zawieranych poprzez stronę www.b2b-specfood.2erp.pl lub aplikację B2B SPEC FOOD SERVICE – w takim przypadku zastosowanie mają postanowienia właściwego regulaminu.
 2. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej SPEC pod adresem https://specfood.pl/owu w zakładce „[…]” i wiążą Klienta każdorazowo w ramach zawieranych Umów, o ile tylko zostały one doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy lub o ile Klient mógł się z nim z łatwością zapoznać przed jej zawarciem. Dla uniknięcia wątpliwości niniejsze OWU obowiązują dla wszystkich Umów zawieranych pomiędzy SPEC a Klientem po dacie pierwszego doręczenia OWU lub umożliwienia Klientowi zapoznania się z OWU.
 3. Niniejsze OWU wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych, w tym w szczególności innych ogólnych warunków umów (np. ogólne warunki zakupów), wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Klienta.
 4. Wraz z udostępnieniem w sposób opisany w ust. 2 powyżej niniejszych OWU dotychczasowe ogólne warunki handlowe stosowane między Stronami tracą swoją ważność.
 5. W sprawach nieuregulowanych przez OWU znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Katalogi, dokumenty oznaczone jako oferty handlowe i pozostałe informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące, chyba że w ich treści wyraźnie określono inaczej.

 

§ 3

Zawarcie Umowy

 1. Składanie Zamówień może następować poprzez:
  1. kontakt  za pośrednictwem telefonu lub innego przenośnego urządzenia mobilnego pod nr tel.: +48 17 250 08 01 (lub innym wskazanym przez SPEC),
  2. korespondencję e-mail na adres e-mail: zamowienia@specfood.pl (lub inny wskazany przez SPEC),
  3. wysłanie SMS na nr tel. +48 509 294 755 (lub inny wskazany przez SPEC),
  4. bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa SPEC,
  5. bezpośrednio u przedstawiciela handlowego SPEC,

lub z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji zapewnianych przez SPEC. Do Zamówień składanych poprzez stronę www.b2b-specfood.2erp.pl lub aplikację B2B SPEC FOOD SERVICE zastosowanie znajdują postanowienia właściwego regulaminu i w takim przypadku nie stosuje się postanowień niniejszych OWU.

 1. Dane teleadresowe właściwe do składania Zamówień są udostępnione także pod adresem https://specfood.pl/kontakt
 2. Zawarcie Umowy następuje w chwili przystąpienia przez SPEC do realizacji  Zamówienia złożonego przez Klienta, chyba że SPEC w terminie do 2 dni od złożenia Zamówienia odmówi jego przyjęcia do realizacji.
 3. Za datę złożenia Zamówienia uznaje się datę wpływu Zamówienia do SPEC.
 4. SPEC zastrzega sobie prawo do przyjmowania Zamówień w części lub do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
 5. W razie braku dostępności danego Towaru wskazanego w Zamówieniu, Klient uprawnia SPEC do jednostronnego doboru zamiennika Towaru i jego dostarczenia w ramach Zamówienia. Zamiennik powinien mieć tożsamą funkcję spożywczą i zastosowanie co Towar niedostępny. Klient najpóźniej w trakcie odbioru Zamówienia u kierowcy może dokonać zwrotu zamiennika, co zostanie odzwierciedlone w ramach Aplikacji Kierowcy i/lub pisemnym protokole sporządzonym przez kierowcę na stosownym formularzu i będzie stanowić jednocześnie zgodę Klienta na wystawienie korekty faktury VAT.  W przypadku braku danego Towaru oraz jego zamiennika, Towar taki i/lub jego zamiennik nie zostaną dostarczone w ramach danego Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany najpóźniej z chwilą dostarczenia Towaru i/lub z chwilą udostępnienia Klientowi odbioru Towaru na terenie magazynów SPEC zgodnie z §5 OWU. W takim przypadku Klient może zamówić taki brakujący Towar w ramach kolejnego składanego przez niego Zamówienia. W przypadku niedostarczenia Towaru i/lub zamiennika towaru Klient będący Przedsiębiorcą zrzeka się prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od SPEC. Powyższe nie wpływa na realizację Zamówienia w pozostałym zakresie.
 6. W przypadku zwrotu zamiennika SPEC wystawi stosowną korektę faktury VAT.
 7. SPEC może wstrzymać realizację Zamówienia, każdorazowo w przypadkach określonych w niniejszym OWU.
 8. Klient jest związany złożonym Zamówieniem (chyba że SPEC odmówi jego przyjęcia do realizacji zgodnie z OWU lub nie przystąpi do jego realizacji) i nie jest uprawniony do jego odwołania po przystąpieniu do jego realizacji przez SPEC, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej i innych postanowień OWU.
 9. Poza regulacjami OWU, SPEC dopuszcza możliwość zawierania z Klientami indywidualnych umów kooperacyjnych w postaci SWU.

§ 4

Warunki płatności

 1. Cena Towaru ustalana jest z każdym Klientem w sposób indywidualny przy zawieraniu Umowy.
 2. SPEC zastrzega sobie uprawnienie do udzielania upustów i rabatów na rzecz Klienta.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez SPEC lub na podstawie dokumentu WZ wystawianego do faktury VAT zbiorczej. Zapłata zostanie dokonana w walucie podanej na fakturze VAT lub na dokumencie WZ do faktury zbiorczej. Cena zostanie zapłacona przez Klienta nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia faktury VAT lub dokumentu WZ do faktury VAT zbiorczej, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Zapłata ceny zostanie dokonana na rachunek wskazany w treści faktury lub dokumentu WZ do faktury zbiorczej, ewentualnie na zasadach opisanych w ust. 4 poniżej. Za moment otrzymania zapłaty dokonywanej przelewem rozumie się dzień uznania rachunku bankowego SPEC kwotą należnej ceny. W przypadku sprzedaży detalicznej zapłata jest dokumentowana paragonem, przy czym paragon z NIP Klienta jest wystawiany pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez SPEC stosownego żądania wraz z informacją o nr NIP.
 4. Zapłata możliwa jest również gotówką w kasie SPEC lub gotówką u kierowcy dostarczającego Towar lub przedstawiciela handlowego, pod warunkiem że jednorazowa wartość transakcji nie przekracza kwoty określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). W takim przypadku dokumentem stanowiącym potwierdzenie zapłaty jest dokument KP sporządzony w formie pisemnej lub dokumentowej (w ramach elektronicznych systemów sprzedaży SPEC, w tym Aplikacji Kierowcy). Dokument KP wymaga złożenia czytelnego podpisu, zarówno w przypadku formy pisemnej jak również w przypadku formy dokumentowej w ramach potwierdzenia złożonego w Aplikacji Kierowcy przez Klienta lub inną osobę upoważnioną, przy czym uznaje się, że osoba odbierająca dostawę Towaru po stronie Klienta jest osobą upoważnioną do podejmowania czynności faktycznych i prawnych wobec SPEC związanych z realizacją dostawy Towaru.
 5. Dokument KP sporządzony w formie dokumentowej przesyłany jest elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta. Dokument KP sporządzony w formie pisemnej wydawany jest Klientowi lub osobie upoważnionej niezwłocznie po podpisaniu.
 6. Faktura VAT, w tym faktura VAT zbiorcza, będzie każdorazowo wystawiana przez SPEC najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub otrzymano całość lub część zapłaty. 
 7. SPEC wystawia i przesyła faktury w formie papierowej.
 8. Jeżeli SPEC przysługuje wobec Klienta kilka wymagalnych wierzytelności, SPEC przysługuje prawo wyboru, na poczet której z tych wierzytelności zaliczyć zapłatę.
 9. Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie za dane Zamówienie upoważnia SPEC do naliczania odsetek w wysokości maksymalnych ustawowych odsetek za opóźnienie. W takiej sytuacji Klient traci prawo do wszystkich udzielanych mu rabatów i upustów. SPEC jest także uprawniony do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych Zamówień, w tym wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już co do którego przystąpiono do realizacji, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z całością należnych odsetek. SPEC może domagać się także ustanowienia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia na poczet Zamówień, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta.
 10. Jeżeli po sprzedaży Towaru ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta, wszelkie zobowiązania Klienta stają się natychmiast wymagalne a SPEC jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych Zamówień, w tym wstrzymania albo odmowy realizacji Zamówienia co do którego przystąpiono do realizacji, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z całością należnych odsetek. SPEC może domagać się także ustanowienia przez Klienta odpowiedniego zabezpieczenia na poczet Zamówień, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł.
 11. W razie niezastosowania się do żądania udzielenia zabezpieczenia w myśl ust. 10, SPEC może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni roboczych od zaistnienia podstaw do odstąpienia, bez odszkodowania na rzecz Klienta.
 12. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Strony rozbieżności pomiędzy rodzajem i ilością Towarów faktycznie dostarczonych Klientowi w ramach realizacji danego Zamówienia potwierdzonych w Aplikacji Kierowcy a rodzajem i ilością Towarów wskazanych w fakturze VAT lub dokumencie WZ do faktury zbiorczej, oraz wystąpienia innych okoliczności uzasadniających wystawienie korekty faktury SPEC wystawi fakturę korygującą zgodnie z zasadami określonymi w SWU.

§ 5

Dostawa

 1. SPEC dostarcza towar Klientowi na wskazany adres lub udostępnia Klientowi Towar na terenie swoich magazynów, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Strony, przy czym Klient ma obowiązek zapewnić czynności rozładunkowe oraz poinformować SPEC o wszelkich ograniczeniach i zakazach mogących utrudnić dostawę na wskazany przez niego adres. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności rozładunkowe.
 2. Z chwilą przekazania Towaru do rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta, a w przypadku powierzenia Towaru profesjonalnemu przewoźnikowi, z chwilą wydania przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu. SPEC zapewnia zapakowanie i transport zamówionych Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Potwierdzenie wydania i odbioru Towaru następuje bezpośrednio po wykonaniu rozładunku Towaru w miejscu jego wydania za pośrednictwem Aplikacji Kierowcy.
 4. Za chwilę wydania Towaru uznaje się moment udostępnienia Towaru Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru lub rozładunku, przy czym uznaje się, że osoba odbierająca dostawę Towaru lub przyjmująca do rozładunku po stronie Klienta jest osobą upoważnioną do podejmowania czynności faktycznych i prawnych wobec SPEC związanych z realizacją dostawy Towaru.
 5. Miejscem wykonania świadczenia przez SPEC, a zatem miejscem wydania Towaru, jest miejsce dostawy uzgodnione z Klientem.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu i terminie ustalonym ze SPEC. W przypadku uchybienia przez Klienta powyższemu obowiązkowi Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie Towarów objętych Zamówieniem według stawek obowiązujących w miejscu, w którym Towar miał zostać odebrany lub nadany do wysyłki (magazyn SPEC) oraz za koszty logistyczne (koszty transportu, tym koszty czasu pracy kierowcy). Kolejny termin i miejsce dostawy zostanie wyznaczony przez SPEC. Do kolejnego terminu dostawy zastosowanie ma zd. 1-3 niniejszego ustępu.
 7. Klient lub inna osoba upoważniona potwierdza fakt odbioru Towaru na urządzeniu lub dokumencie WZ lub fakturze VAT. Uznaje się, że osoba odbierająca dostawę Towaru po stronie Klienta jest osobą upoważnioną do podejmowania czynności faktycznych i prawnych wobec SPEC związanych z realizacją dostawy Towaru.
 8. Zamówienia są realizowane przez SPEC w ramach obowiązującego obszaru realizacji zamówień, określonego każdorazowo i indywidualnie przy zawieraniu umowy z nowym Klientem. SPEC zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy zlokalizowany będzie poza obszarem realizacji zamówień określonym jednostronnie przez SPEC lub między Stronami w Umowie.
 9. SPEC zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w szczególności, jeżeli wcześniejsze zamówienia Klienta wielokrotnie (tj. co najmniej dwukrotnie) nie mogły zostać zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Klient nie wykazuje wiarygodności kredytowej. Powyższe nie pozbawia SPEC prawa do odmowy przyjęcia Zamówienia bez podawania przyczyn.
 10. SPEC ustala terminy realizacji Zamówień w miarę dostępności poszczególnych Towarów.
 11. SPEC nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu braku Towaru w ilości i asortymencie wskazanym w Zamówieniu.
 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością i rodzajem rzeczywiście dostarczonych Klientowi Towarów, a ilością i rodzajem Towarów wskazanych na fakturze lub dokumencie WZ do faktury zbiorczej SPEC przesyła Klientowi korektę faktury VAT, obejmującą rzeczywiście dostarczony Towar.

 

§ 6

Ryzyko i własność

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru oraz spowodowania szkód przez Towar przechodzi na Klienta wraz z chwilą wydania Towaru zgodnie z § 5 ust. 4 OWU.
 2. Prawo własności Towarów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej ceny wraz z odsetkami i innymi kosztami.
 3. Towar, który pozostaje własnością SPEC, powinien zostać w sposób widoczny oznaczony i zabezpieczony przed zniszczeniem, a w razie posiadania przez Klienta lodówek/zamrażarek dostarczonych przez SPEC, powinien być w nich przechowywany przez Klienta jako stanowiący własność SPEC. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania Towarów zgodnie z zaleceniami lub instrukcjami przekazanymi przez SPEC, w tym udostępnionymi na opakowaniach Towarów.
 4. Klient nie jest uprawniony do obciążania Towaru stanowiącego własność SPEC. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Klient.
 5. SPEC jest uprawniony do odbioru Towaru stanowiącego jego własność na koszt Klienta, w przypadku opóźnienia w zapłacie za Towar lub gdy po sprzedaży Towarów ujawnią się uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta.
 6. SPEC jest uprawniony do kontroli realizacji postanowień dotyczących zastrzeżenia własności w godzinach funkcjonowania lokalu Klienta.

 

§ 7

Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Reklamacje ilościowe Towaru dotyczące ilości opakowań zbiorczych winny być zgłaszane SPEC przez Klienta w chwili odbioru Towaru.
 2. Reklamacje ilościowe, w tym dotyczące ilości Towarów w opakowaniach jednostkowych znajdujących się w opakowaniach zbiorczych, winny być zgłaszane SPEC w terminie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braków, nie później niż 5 dni od dnia wydania Towaru.
 3. Reklamacje jakościowe Towaru, możliwe do stwierdzenia przy dostawie, Klient zobowiązany jest zgłosić w chwili odbioru Towaru.
 4. Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Towaru oraz sprawdzić z dołożeniem należytej staranności jego stan (ilościowy i jakościowy) przed odbiorem Towaru.
 5. Dokonanie potwierdzenia realizacji danej dostawy za pośrednictwem Aplikacji Kierowcy, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji danej dostawy za pośrednictwem Aplikacji Kierowcy, także podpisanie przez Klienta lub osobę upoważnioną dokumentów WZ lub faktury VAT  bez dodatkowej adnotacji jest dla SPEC dowodem przyjęcia danej dostawy Towaru bez zastrzeżeń dotyczących ilości, asortymentu, widocznych uszkodzeń i możliwych do stwierdzenia w momencie dostawy wad jakościowych, oznakowania, ceny, opakowania i innych właściwości Towaru.
 6. Wszelkie braki ilościowe oraz widoczne wady Towaru zostaną zgłoszone bezpośrednio przy odbiorze Zamówienia kierowcy lub innemu uprawnionemu przedstawicielowi SPEC. Uwagi reklamacyjne zostaną zaprotokołowane w formie dokumentowej w ramach Aplikacji Kierowcy lub w formie pisemnej.
 7. Wady ukryte (wady jakościowe, których wykrycie nie było możliwe w drodze sprawdzenia dokonanego w dniu odbioru z dochowaniem należytej staranności) Klient zobowiązany jest zgłosić uprawnionemu przedstawicielowi SPEC (tj. kierowcy lub opiekunowi handlowemu) w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) pod rygorem nieważności w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru lub ostatnim dniu terminu przydatności Towaru do spożycia – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 8. W przypadku widocznych wad Towarów lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu bezpośrednio u uprawnionego przedstawiciela SPEC wydającego Towar w lokalu przedsiębiorstwa SPEC lub innym miejscu dostawy (kierowca SPEC np. w lokalu Klienta), pod rygorem utraty prawa do reklamacji.

Wszystkie zgłoszenia wad Towarów powinny być wyczerpująco opisane i udokumentowane w postaci zdjęcia Towaru lub materiału wideo (np. nagranego telefonem).

 1. SPEC nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe lub uszkodzenia towarów powstałe wskutek niewłaściwego transportu, rozładunku lub składowania towarów przez Klienta lub przewoźnika Klienta.
 2. Reklamacje dotyczące wad Towaru SPEC rozpatrywać będzie w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia wskazującego wady Towaru.
 3. W przypadku braków jakościowych reklamacja będzie skuteczna tylko wówczas, gdy Klient po przeprowadzeniu badań próbnych zachowa materiał poddany próbom oraz nieprzetworzone Towary do kontroli i oceny SPEC.
 4. Jeżeli SPEC uzna zasadność podnoszonych przez Klienta nieprawidłowości dotyczących jakości Towaru, może wedle swojego wyboru, bądź dostarczyć Towary wolne od wad w terminie uzgodnionym przez Strony bądź też obniżyć cenę. Klientowi nie przysługują inne roszczenia z tego tytułu.
 5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie, ani nie stanowi podstawy odmowy przyjęcia Towaru.
 6. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcą, w tym z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zawierającym Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną przez niego działalnością, która to umowa ma dla niego charakter zawodowy (tzw. konsument-profesjonalista), wyłącza się odpowiedzialność SPEC z tytułu rękojmi za wady Towarów.
 7. Reklamacje zgłaszane po upływie wskazanych powyżej terminów lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą uwzględniane, a roszczenia Klienta wygasają.
 8. Odpowiedzialność SPEC w związku z zawarciem Umowy lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do wartości netto zamówionych Towarów w ramach danego Zamówienia, z którymi wiąże się roszczenie Klienta, chyba że szkoda powstała na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa SPEC.
 9. SPEC nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które Klient mógłby osiągnąć w przypadku, gdyby Towar nie posiadał wad.
 10. SPEC nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane awarie techniczne Aplikacji Kierowcy, w tym za utracone korzyści, które Klient mógłby osiągnąć w przypadku, gdyby awaria techniczna Aplikacji Kierowcy nie wystąpiła.

 

§ 8

Siła wyższa

 1. SPEC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy na skutek działań siły wyższej, w szczególności spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, aktów organów władzy lub administracji publicznej wydanych zgodnie z zakresem ich kompetencji, a także innych działań władz państwowych uniemożliwiających lub ograniczających realizację zamówień w całości lub w części, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, susz, wojny oraz przerwami w dostawach energii, rozruchami, zakłóceniami i przerwami w pracy, utrudnieniami w transporcie (np. warunki drogowe), strajkami, a także innych okoliczności, które nie mogły być przewidziane, kontrolowane, uniknione lub pokonane przez SPEC.
 2. Za siłę wyższą uznaje się również:
 1. wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez SPEC jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego stopnia, że nie można racjonalnie wymagać od SPEC wykonania umowy,
 2. brak dostawy produktów, materiałów lub usług do SPEC, które to produkty, materiały i usługi są konieczne dla realizacji zamówień Klienta.
 1. Strona dotknięta siłą wyższą powinna niezwłocznie powiadomić drugą stronę o fakcie jej wystąpienia. W przypadku wystąpienia zdarzenia kwalifikowanego jako siła wyższa lub wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Zamówień. W każdym razie termin wykonania obowiązków wynikających z Umowy przedłuża się o okres trwania siły wyższej.

 

§ 9

Poufność

 1. Klient zobowiązany jest traktować Zamówienie oraz wszelkie materiały, informacje i know-how, jakie uzyska w związku z wykonywaniem Umowy, jako poufne, a tym samym zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy oraz do niewykorzystywania ich do jakiegokolwiek innego celu niż realizacja Umowy.
 2. Strony są zobowiązane zarówno w okresie trwania Zamówienia, jak i po jego zakończeniu przez okres 10 lat do zachowania w tajemnicy treści Zamówienia oraz wszelkich informacji ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych i wszelkich innych informacji dotyczących SPEC, nieprzekazanych do informacji publicznej, a uzyskanych w ramach lub w związku z realizacją Zamówienia, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła (dalej „Informacje Poufne”). Za przestrzeganie zasad poufności przez osoby, którym Informacje Poufne zostały przekazane przez Stronę, Strona odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie.
 3. Bez pisemnej zgody SPEC Klient nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych SPEC.
 4. Informacje takie mogą zostać ujawnione tylko tym pracownikom Klienta, którym muszą one być udostępnione w celu realizacji zobowiązań wynikających z Zamówienia i pod warunkiem, że osoby te zostaną zobowiązane do zachowania poufności w zakresie określonym Zamówieniem. Klient będzie odpowiedzialny za naruszenie przez te osoby obowiązku zachowania poufności.
 5. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy tych informacji i dokumentów, co do których dana strona będzie zobowiązana do udostępnienia na podstawie żądania uprawnionego organu (np. sąd powszechny, prokuratura, organy podatkowe) w określonym prawem trybie.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Klienta jest SPEC.
 2. SPEC jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Klientów będą przetwarzane przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką Prywatności.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SPEC zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej online na stronie internetowej SPEC pod adresem https://specfood.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 11

Rozwiązanie Umowy

Bez względu na pozostałe uprawnienia SPEC wynikające z przepisów prawa i postanowień OWU lub SWU, może on w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej z poniżej opisanych przyczyn odstąpić od Umowy oraz  wstrzymać albo odmówić realizacji Zamówienia co do którego przystąpiono już do realizacji, jeżeli któraś z poniższych sytuacji ma miejsce lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo jej wystąpienia:

 1. Klient naruszył jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z OWU i nie usunął skutków tego naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania od SPEC pisemnego lub w formie dokumentowej (w tym e-mail) zawiadomienia o naruszeniu , jeżeli skutki naruszenia były możliwe do usunięcia;
 2. zaistnieje stan zagrożenia niewypłacalnością Klienta i/lub stan faktycznej niewypłacalności Klienta;
 3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Klienta, uniemożliwiający wykonanie Umowy;
 4. rozpoczęto likwidację Klienta.

  

§ 12

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy-Konsumenta

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu OWU są skierowane do i tym samym wiążą wyłącznie Przedsiębiorcę-Konsumenta.
 2. Przedsiębiorca-Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa SPEC w terminie 14 (czternaście) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Przedsiębiorca-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Przedsiębiorcę-Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisma wysłanego pocztą na adres SPEC lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres SPEC tj. b2b@specfood.pl .
 5. Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) stanowiącego załącznik nr 1 do OWU jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy by oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed upływem terminu na odstąpienie. SPEC niezwłocznie potwierdza Przedsiębiorcy-Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych      potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPEC nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. SPEC ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Klienta. SPEC może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Przedsiębiorca-Konsument, korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez SPEC, SPEC nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić Towar SPEC niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres SPEC przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Przedsiębiorca-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. SPEC dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca-Konsument chyba, że Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. SPEC dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta. Koszty zwrotu płatności ponosi SPEC.
 15. Przedsiębiorca-Konsument objęty jest ochroną w zakresie zakazu stosowania postanowień niedozwolonych tj. klauzul abuzywnych.
 16. Przedsiębiorca-Konsument traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze SPEC posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niedopuszczalne jest przenoszenie ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody SPEC wyrażonej w formie pisemnej.
 2. Adresami do korespondencji z Klientem są adresy pocztowe wskazane w SWU lub Zamówieniu.
 3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SPEC o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres, uważana jest za skutecznie doręczoną.
 4. OWU, SWU oraz zawierane na ich podstawie Umowy podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 5. Uznanie przez sąd lub inny właściwy organ jakiegokolwiek postanowienia OWU lub OWS za nieważne, niezgodne z prawem lub z innych przyczyn niewykonalne, nie wpływa na obowiązywanie pozostałych postanowień OWU. Takie nieważne, niegodne z prawem lub z innych przyczyn niewykonalne postanowienie Strony zobowiązują się zastąpić postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym, niezgodnym z prawem lub z innych przyczyn niewykonalnym postanowieniem.
 6. Wyłącza się prawo dokonywania przez Strony wzajemnych potrąceń, z wyjątkiem wierzytelności niespornych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
 7. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia mogące powstać między Stronami w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby SPEC.
 8. SPEC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWU. Zmiany postanowień OWU zaczynają wiązać drugą Stronę w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu udostępnienia Klientowi do zapoznania za pośrednictwem udostępnionej Klientowi aplikacji lub innych kanałów komunikacji.
 9. Jakiekolwiek warunki realizacji Umowy zawarte w dokumentach Klienta, niezgodne lub wykraczające poza postanowienia OWU, SWU lub inne dokumenty, o których mowa w OWU lub SWU nie są wiążące dla SPEC.

 

Załącznik nr 1 do OWU

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)          

 

                                                                       SPEC FOOD SERVICE sp. z o.o.

                                                                       Dąbrówki nr 422A

                                                                       37-100 Łańcut

                                                                       b2b@specfood.pl

           

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru(*) ……………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..……………………………..…………………………

 

Adres konsumenta (-ów)………………………………………..………………………………………...

 

 

Data: ………………………………………          

 

                         ____________________________________

                                                                                                       podpis konsumenta (-ów)**

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

 

Dokument można również pobrać pod adresem - POBIERZ TUTAJ.