Regulamin konkursu
Międzynarodowy dzień pizzy”
________________________________________________________________________
§ 1. Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Międzynarodowy Dzień Pizzy” (dalej „Konkurs”) jest SPEC Sp. z o.o. Sp.k. Dąbrówki 422a 37-100 Łańcut, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000564854, NIP: 8151799755, (zwana dalej jako: „Organizator”).
2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
§ 2 Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.02.2021 r. o godzinie 10:30 i kończy 09.02.2021 r., o godzinie 23:59.
2. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 09.02.2021 r. do godziny 23:59.

3. Ogłoszenie wyników: 16.02.2021 r.
§ 3 Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
§ 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy (wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.)
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
§ 5 Zasady i Przebieg konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym Facebook Spec Food Polska: https://www.facebook.com/specfoodservice
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
-
wejść na profil firmy specfood https://www.facebook.com/specfoodservice
-w okresie trwania konkursu zamieścić zdjęcie zrobionej, ciekawej i oryginalnej pizzy
-
wyrazić akceptację regulaminu poprzez udział w konkursie
3. Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich może zostać nagrodzona.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace, które:
- są związane z tematyką konkursu;

- nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
-
przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest przedstawienie produktu spożywanego przez małe dzieci lub zwierzęta;
- co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające prace niezgodne z regulaminem konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.

6. Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na stronie konkursu, pod adresem: https://www.facebook.com/specfoodservice oraz na wykorzystanie w komunikacji promocyjnej Organizatora.
7. Komisja Konkursowa, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 3 zwycięskie prace, które zostaną wyróżnione Nagro
dą (dalej:"Nagroda").

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie www.facebook.com/specfoodservice, oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Uczestników, wytypowanych przez komisję konkursową (dalej: „Zwycięzców”).
§ 6. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie są:
- pierwsze miejsce - podgrzewana torba na pizzę 50 cm, radełko do pizzy, zestaw włoskich produktów, fartuszek, kalendarz
- drugie miejsce – torba na pizze 45 cm niepodgrzewana, radełko do pizzy, zestaw produktów włoskich, fartuszek, kalendarz
- trzecie miejsce – torba na pizze 35 cm niepodgrzewana, zestaw włoskich produktów, fartuszek, kalendarz
2. Łączna wartość nagród 1.300 zł.

3. Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
4. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku nagród związanych z wygraną w Konkursie, zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – dotyczącego wygranej w konkursie, Organizator przyzna Laureatom Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej. Laureat Konkursu zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody. (Dotyczy nagród, których wartość przekroczyła 2000 zł).
5. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych do wysłania wiadomości e-mail na adres konkurs@specfood.pl, przesłać następujące informacje; imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.
6. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub listem w terminie 30 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.
8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia prac Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

- zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
- przedstawiające produkt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności spożywanie produktu przez małe dzieci lub zwierzęta.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
§ 8. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2019, poz.1231 ze zm.), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnienie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej. Ewentualne naruszenie w tym zakresie obciąża w całości Uczestnika .
2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub  niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszją praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowe podmiotów trzecich.
3. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.
4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, re emitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
4) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
5) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

6) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
7) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych,
8) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych prac.
6. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SPEC Sp. z o.o. Sp.k. Administrator danych osobowych powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres i miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, adres zameldowania
3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
4. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. Z 2019, poz. 1781 ze zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
§ 10. Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres konkurs@specfood.pl z dopiskiem „Międzynarodowy Dzień Pizzy”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
6. Rozstrzygnięcie przez Komisję Reklamacyjną o wniesionej reklamacji jest ostateczne.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani na Facebooku Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu: https://www.facebook.com/specfoodservice.
4. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail konkurs@specfood.pl