polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z obowiązkiem stosowania przepisów RODO jesteśmy jako firma SPEC Sp. z o.o. Sp.k., administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Pragniemy również poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umów, wykorzystujemy w następujących celach:

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

We wskazanych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

KOMU DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE?

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

  1. sprostowanie (poprawienie) danych;
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku o sprzeciw czy sprostowanie lub o nieusuwanie niepotrzebnych nam już Państwa danych);
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO) jeśli przetwarzamy dane dostarczone bezpośrednio przez Państwa do SPEC Sp. z o.o. Sp.k.;
  6. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub pocztą na adres SPEC Sp. z o.o. Sp.k., 37-100 Łańcut Dąbrówki 422A, ewentualnie dzwoniąc pod numer naszej infolinii 696807807.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – Rozporządzenie RODO. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Pełny tekst RODO jest dostępny na stronach eur-lex.europa.eu

PRAWO SPRZECIWU

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, (w tym profilowania), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. 

Udzieloną nam zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

SKARGA

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.